Artikel 13 i tobakskonventionen uppmanar länderna att införa ett totalförbud mot reklam, marknadsföring och sponsring. I Sverige är det förbjudet att göra reklam för tobaksprodukter, men begränsad marknadsföring i butiker får ske. Trots det nås framför allt unga av reklam både i butiker och via sociala medier. Som politiker kan du bidra till att förändra det.

Utgångspunkten i artikel 13 är att totalförbud mot marknadsföring och sponsring minskar tobaksbruket. Länderna uppmanas införa ett totalförbud. Om det inte är möjligt, på grund av grundlagen, ska man införa så starka restriktioner som möjligt.

På 90-talet, långt innan Sverige hade ratificerat tobakskonventionen, blev det förbjudet med reklam för tobaksprodukter. Men fortfarande tillåts begränsad marknadsföring i butikerna. Den ska vara neutral och inte påträngande eller uppmuntra till användning. Den motiveras med att existerande tobakskonsumenter ska kunna göra informerade val.

Men synlig tobak i butikerna är reklam enligt tobakskonventionens riktlinjer. I Finland, Norge och Island är denna typ av exponering förbjuden. Island var först i världen och införde exponeringsförbud redan år 2001. Erfarenheter från länder som infört exponeringsförbud visar att det är ett effektivt sätt att skydda barn och ungdomar och även vuxna som vill sluta använda tobaksprodukter.

Det finns ett stort stöd hos allmänheten för att ändra reglerna i Sverige. Våren 2020 genomförde Kantar Sifo en opinionsundersökning på uppdrag av Tobaksfakta. Då svarade 72 procent att de var för ett exponeringsförbud.

I den senaste utredningen om tobakslagen föreslogs att exponeringsförbud skulle införas i Sverige. I regeringspropositionen hade dock exponeringsförbudet strukits och fanns inte med då lagen antogs i december 2018.

En annan fråga som tas upp i artikel 13 är neutrala tobaksförpackningar. Det har införts i Norge och 20-talet andra länder har infört det eller kommer att göra det. I Sverige har det diskuterats i många år. I fjol togs saken upp i den statliga utredningen Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. Utredningen gjordes av en parlamentariskt sammansatt kommitté. En av deras uppgifter var att överväga om förpackningar bör undantas från tryckfrihetsförordningens (TF) tillämpningsområde. Kommitténs slutsats var att det kan komma i konflikt med tryckfrihetsrättsliga principer om etableringsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder.  Kommittén lämnade ett förslag på hur en grund­lagsbestämmelse skulle kunna utformas för att möjliggöra en regler­ing i vanlig lag. Kommittén tog dock inte ställning till om någon sådan bestämmelse skulle införas.

Tankesmedjan Tobaksfakta har under många år argumenterat för neutrala förpackningar och menar att det kan genomföras utan ändring av Tryckfrihetsförordningen. Vidare skriver de att tobakens skadeverkningar är så stora att samhället med full kraft måste ingripa för att särskilt skydda barn och unga från tobaksbruket som sprids främst via tobaksindustrins marknadsföring och tobaksförpackningar.

Källa:
WHO Framework convention on tobacco control
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
Tobak utom synhåll ett förslag med starkt gehör hos allmänheten
Tobakskonventionen ….från individens livsstil till samhällets ansvar (bok Tobaksfakta 2018).

Vad vill du veta mer om?