All Posts By

Redaktionen

Artikel 8
Alla ska skyddas
mot passiv rökning

By Politiker

Det råder inte någon tvekan, passiv rökning är oerhört farligt. Det orsakar dödsfall, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Människor måste skyddas från det. Det slås fast i artikel 8 i tobakskonventionen, som är ett stöd för åtgärder för rökfria miljöer.

Den som röker en cigarett andas själv in högst en fjärdedel av röken. Resten går ut i omgivningen.  Den passive rökaren utsätts därigenom för ökad risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsbesvär och cancer. Att på grund av någon annans bruk utsättas för dessa faror bryter mot människans grundläggande fri- och rättigheter, som framgår av exempelvis barnkonventionen, kvinnokonventionen och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

I artikel 8 i tobakskonventionen förbinder sig länderna att jobba aktivt för att människor ska skyddas mot passiv rökning inomhus på arbetsplatser, i allmänna transportmedel, på offentliga platser inomhus och, när det är lämpligt, på andra offentliga platser. Det kan handla om lagstiftning men också om att främja åtgärder som leder till detta skydd.

Barn är särskilt känsliga för skador från tobaksrök. I Sverige skyddas barn och unga genom förbudet mot rökning på skolgårdar. Det har dock visat sig svårt att tillämpa gällande lagstiftning. Rektorer vittnar om bland annat svaga sanktionsmöjligheter och svårigheter med att kontrollera att förbudet följs. Regionala kartläggningar från 2015 och 2019 visade att det inte alls var tobaksfritt, skriver Folkhälsomyndigheten. På gymnasier sågs personer som rökte på 27-69 procent av skolgårdarna. På högstadiet vid 2-33 procent av skolgårdarna.

I regeringens proposition för ny strategi för ANDTS (alkohol, narkotika, tobak, nikotin, samt spel om pengar) lyfts frågan om att skärpa kraven i skolan. I propositionen står det:

En möjlighet att minska bruket av tobaks- och nikotinprodukter kan vara att införa tobaks- och nikotinfri skoltid. Liknande initiativ bland annat genomförts i Norge med positivt resultat avseende minskad rökning hos barn och unga.

Den ideella organisationen A Non Smoking Generation har länge arbetat för detta. Tobaksfri skoltid betyder då att eleverna skyddas från tobaksprodukter, både vad gäller synlighet och användning. Det innebär att alla i skolan har ett gemensamt ansvar för att skapa en tobaksfri arbetsplats, både för elever och lärare.

Kraven på tobaksfri skoltid drivs i första hand för att unga inte ska bli lockade att börja med tobaksprodukter i skolan. Om färre använder tobaksprodukter för det även med sig att färre utsätts för passiv rökning, både på kort och lång sikt.

Några punkter från riktlinjerna till artikel 8. Länderna ska:

 • Införa rökförbud utan undantag.

På alla arbetsplatser inomhus (gäller även taxibilar och andra fordon som är arbetsmiljöer),

i alla offentliga inomhusmiljöer, på allmänna kommunikationsmedel, i offentliga miljöer när det är befogat.

 • Följa forskningen om passiv rökning i utomhusmiljöer. Syftet är att se i vilka utomhusmiljöer passiv rökning utgör en hälsorisk och skydda befolkningen mot tobaksrök i dessa miljöer.
 • Sprida kunskap om de allvarliga riskerna med passiv rökning.
 • Ha en effektiv tillsyn av rökfrilagarna.
 • Införa tillräckligt kännbara påföljder för företagare och andra som bryter mot lagarna. 
 • Utvärdera effekterna av införandet av lagstiftning om rökfria miljöer.

Källor:

WHO Framework convention on tobacco control
Guidelines form implementation of Article 8
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025, Prop. 2020/21:132
Tobakskonventionen ….från individens livsstil till samhällets ansvar (bok Tobaksfakta 2018).

Vad vill du veta mer om?

Artikel 9 & 10
Produkternas innehåll ska regleras och allmänheten ska informeras

By Politiker

Innehållet i tobaksprodukter ska regleras och myndigheter och allmänheten har rätt att få veta vad produkterna innehåller, enligt tobakskonventionen. Det handlar inte bara om att skydda människor mot produkternas hälsofarliga innehåll, utan även mot det som gör dem lockande.

Snus är snus, om än i gyllene dosor, så skrev Gustav Fröding i en berömd dikt från 1894. Något liknande uttrycks i riktlinjerna för tobakskonventionens artikel 9 och 10. Det handlar om att förstå att någonting inte är bra, bara för att det ser bra ut.

Tobakskonventionens artikel 9 handlar om att länderna i samråd med internationella organ ska ta fram riktlinjer för att testa och mäta innehållet, och utsläppen vid konsumtion, från tobaksprodukter. Det handlar också om hur produkterna kan regleras.

Artikel 10 handlar om att länderna ska ha lagar och regler som ser till att tillverkare och importörer informerar statliga myndigheter om innehållet i tobaksvarorna och utsläppen vid konsumtion. Länderna ska också se till att allmänheten får ta del av information om produkterna och dess giftiga beståndsdelar.

I de gemensamma riktlinjerna för tobakskonventionens 9:e och 10:e artikel konstateras att tobaksprodukter ofta produceras på ett sätt som ska göra dem så attraktiva som möjligt. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är detta inte önskvärt. I konventionen uppmanas länderna därför att införa lagar och regler som minskar attraktionskraften.

I riktlinjerna för artikel 9 och 10 lyfts tre perspektiv på tobaksprodukter: giftighet, risken att de ska leda till beroende och dess attraktionskraft. I riktlinjerna finns flera uppmaningar om sätt att göra produkterna mindre attraktiva. Några exempel:

Länderna bör reglera förekomsten av ingredienser som gör tobaksprodukten smaklig.
Det kan exempelvis handla om socker, sötningsmedel och kryddor/örter som mint, kanel och ingefära.

Länderna bör förbjuda ingredienser som ger känslan av att de är bra för hälsan.
Det kan exempelvis handlar om vitaminer, och produkter från frukt- och grönsaksjuicer.

Länderna bör reglera produktdesignen som syftar till öka produkternas attraktivitet.

Det syftar på den ständigt pågående produktutvecklingen som går ut på att möta olika konsumenters önskemål vad gäller känsla av hälsa, modernitet, självbild, bekvämlighet, glamour med mera.

Information till allmänhet och myndigheter
Utöver regleringar kan även information minska produkternas attraktionsförmåga. I riktlinjerna står att det primära syftet med information är att allmänheten ska känna till hälsokonsekvenserna, att produkterna är beroendeframkallande och att tobakskonsumtion och exponering för tobaksrök utgör ett dödligt hot.

Myndigheternas behöver kunskap om den nationella tobaksmarknaden för att bygga upp regelverk och policies för hur produkterna ska hanteras. Det kan exempelvis vara viktigt att veta mängden nikotin i olika produkter på marknaden, med tanke på att nikotin är huvudsubstansen vad gäller att skapa beroende.

Vad vill du veta mer om?

Artikel 12
Alla har rätt till kunskap om tobak

By Politiker

Allmänheten har rätt att få kunskap om tobakens negativa konsekvenser och hur tobaksbruk kan tas bort eller minimeras. Det slås fast i  artikel 12 i tobakskonventionen.

Att lyckas med informationsuppdraget, enligt artikel 12, ställer krav på länderna att med alla tillgängliga medel kommunicera om de negativa konsekvenserna av tobaksproduktion, konsumtion och passiv rökning. I riktlinjerna betonas att det behövs effektiva utbildnings-, kommunikations- och utbildningsprogram kopplade till alla typer av tobaksprodukter, även nya och alternativa produkter. Man ska också  vara särskilt uppmärksam på den påverkan produkterna kan ha på utsatta grupper. Informationen ska också handla om tobaksindustrins strategier för att hindra tobakskontrollen, alltså arbetet för att minska eller helt ta bort tobaksbruket.

Politiker viktiga för spridning
Spridningen av budskapen behöver ske på olika sätt för att lyckas. En väg är genom  utbildningsprogram för allmänheten. En annan väg är genom utbildning för personer som sedan förmedlar vidare. Exempel på vidareförmedlare som nämns är personal inom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst, men även politiker och andra beslutsfattare.

I Sverige har information, utbildning och opinionsbildning varit grundpelare i det tobaksförebyggande arbetet, ända sedan 1960-talet, alltså långt före tobakskonventionens tillkomst. Det är viktigt med tillräckliga, och långsiktiga,  ekonomiska resurser för att upprätthålla kvalitet och utbud av informations – och utbildningsmaterial på flera områden. Nya generationer har ju samma rätt till kunskap som tidigare generationer. Informationsinsatserna måste pågå så länge som tobaksindustrin rekryterar nya användare av nikotinprodukter.

I riktlinjerna för artikel 12 står  bland annat följande:

 • Det behövs breda informations- och utbildningsprogram som tar upp alla former av tobaksbruk.
 • Alla informations- och utbildningsinsatser ska skyddas från tobaksindustrin och inget som helst samarbete ska ske mellan parterna och tobaksindustrin eller dess allierade.
 • Det behövs utbildningsprogram som är evidensbaserade och grundade på best practice.
 • Ett grundsyfte med insatserna är att förändra den sociala acceptansen för tobak, tobaksodling och tobaksindustrin.
 • Den frivilliga sektorns medverkan i arbetet är alltid viktig.

Källor:
Tobakskonventionen
Guidelines for implementation of article 12
Tobakskonventionen ….från individens livsstil till samhällets ansvar (bok Tobaksfakta 2018).

Vad vill du veta mer om?

Artikel 13
Stopp för all reklam och sponsring

By Politiker

Artikel 13 i tobakskonventionen uppmanar länderna att införa ett totalförbud mot reklam, marknadsföring och sponsring. I Sverige är det förbjudet att göra reklam för tobaksprodukter, men begränsad marknadsföring i butiker får ske. Trots det nås framför allt unga av reklam både i butiker och via sociala medier. Som politiker kan du bidra till att förändra det.

Utgångspunkten i artikel 13 är att totalförbud mot marknadsföring och sponsring minskar tobaksbruket. Länderna uppmanas införa ett totalförbud. Om det inte är möjligt, på grund av grundlagen, ska man införa så starka restriktioner som möjligt.

På 90-talet, långt innan Sverige hade ratificerat tobakskonventionen, blev det förbjudet med reklam för tobaksprodukter. Men fortfarande tillåts begränsad marknadsföring i butikerna. Den ska vara neutral och inte påträngande eller uppmuntra till användning. Den motiveras med att existerande tobakskonsumenter ska kunna göra informerade val.

Men synlig tobak i butikerna är reklam enligt tobakskonventionens riktlinjer. I Finland, Norge och Island är denna typ av exponering förbjuden. Island var först i världen och införde exponeringsförbud redan år 2001. Erfarenheter från länder som infört exponeringsförbud visar att det är ett effektivt sätt att skydda barn och ungdomar och även vuxna som vill sluta använda tobaksprodukter.

Det finns ett stort stöd hos allmänheten för att ändra reglerna i Sverige. Våren 2020 genomförde Kantar Sifo en opinionsundersökning på uppdrag av Tobaksfakta. Då svarade 72 procent att de var för ett exponeringsförbud.

I den senaste utredningen om tobakslagen föreslogs att exponeringsförbud skulle införas i Sverige. I regeringspropositionen hade dock exponeringsförbudet strukits och fanns inte med då lagen antogs i december 2018.

En annan fråga som tas upp i artikel 13 är neutrala tobaksförpackningar. Det har införts i Norge och 20-talet andra länder har infört det eller kommer att göra det. I Sverige har det diskuterats i många år. I fjol togs saken upp i den statliga utredningen Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. Utredningen gjordes av en parlamentariskt sammansatt kommitté. En av deras uppgifter var att överväga om förpackningar bör undantas från tryckfrihetsförordningens (TF) tillämpningsområde. Kommitténs slutsats var att det kan komma i konflikt med tryckfrihetsrättsliga principer om etableringsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder.  Kommittén lämnade ett förslag på hur en grund­lagsbestämmelse skulle kunna utformas för att möjliggöra en regler­ing i vanlig lag. Kommittén tog dock inte ställning till om någon sådan bestämmelse skulle införas.

Tankesmedjan Tobaksfakta har under många år argumenterat för neutrala förpackningar och menar att det kan genomföras utan ändring av Tryckfrihetsförordningen. Vidare skriver de att tobakens skadeverkningar är så stora att samhället med full kraft måste ingripa för att särskilt skydda barn och unga från tobaksbruket som sprids främst via tobaksindustrins marknadsföring och tobaksförpackningar.

Källa:
WHO Framework convention on tobacco control
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
Tobak utom synhåll ett förslag med starkt gehör hos allmänheten
Tobakskonventionen ….från individens livsstil till samhällets ansvar (bok Tobaksfakta 2018).

Vad vill du veta mer om?

MOVE FOR U – Happening på Tobaksfria dagen 2022

By Information

På Tobaksfria dagen 2022 dansade barn runt om i Sverige för att sätta fokus på ungas rätt att förbli fria från nikotinberoende.  

WHO:s tobaksfria dag uppmärksammades på flera platser i landet med hjälp av Silent Disco och flashmobs. Hundratals barn och unga bjöds in för att lyssna på bra musik och dansa till sin musikstil – tillsammans mitt i stan. Det blev en regnig tillställning men de som trotsade vädret och kom väckte nyfikenhet och glädje bland de förbipasserande. Filmen ovan är från Medborgarplatsen i Stockholm.

Varför dansa för frihet från beroende?

Nästan alla som blir beroende av nikotin är under 20 år.  Förr handlade det om cigaretter och brunt snus, nu även om om e-cigaretter och vitt snus. De nya produkterna gör att nikotinbruket bland unga ökar igen. De enda som vinner på det är tobaksindustrin. Med marknadsföring som spelar på ungas längtan efter att ha kul och känna tillhörighet lockar de in nya generationer i beroende. Danshappeningen den 31 maj syftade till att visa vad äkta tillhörighet och glädje handlar om.

Flashmob gjordes även i Almedalen och koreografin har även spridits till andra länder.

Se Nino och Julia utföra koreografin i sin helhet
Se tutorial på TikTok

Vad vill du veta mer om?

Koreografi för flashmob
– för nikotinfria barn

By Material att använda

På Tobaksfria dagen 2022 dansade barn runt om i Sverige för att sätta fokus på ungas rätt att förbli fria från nikotinberoende – med budskapet att de vill förblir fria från beroende.  Dansen framfördes som en flashmob utifrån en koreografi som Tik Tok-duon Nino & Julia tagit fram.

Koreografin är fri för alla att använda som vill lyfta tobaksfrågan på ett lättsamt sätt med ungdomar i till exempel skolor eller ungdomsgårdar. Maila för mer info eller stöd att ordna en flashmob..

Se Nino och Julia utföra koreografin i sin helhet
Se tutorial på Tik Tok

Flashmob på Medborgarplatsen i Stockholm

Vad vill du veta mer om?

Fakta om nikotin och nya nikotinprodukter

By Politiker

TOBAKSFRIA SNUSET UNDGÅR TOBAKSLAGEN

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

 

It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Vad vill du veta mer om?

Animerade filmer om vitt snus

By Information

Här finns animerade filmer om vitt snus. De kan med fördel visas på digitala skärmar i till exempel skolor eller väntrum på vårdmottagningar, inom tandvården, på skolor, ungdomsmottagningar med mera. Alla filmerna bygger på samma grundbudskap, men finns i olika längd, på svenska respektive engelska samt i liggande och stående format. Vid frågor om filmerna eller behov av att få filmfiler, vänligen kontakta info@tobaksfakta.se  

Svenska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/2IAgEclYaTE

Svenska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/ItKz0hieTuM

Svenska, format 16:9, längd 0,29 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/H2rr9RAyYFc

Engelska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/HHfJXVBz49E

Engelska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/Tkr96nl9f0Y

Engelska, format 16:9, 0,30 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/06VDLYU3Cu0

Vad vill du veta mer om?